Według Katechizmu Kościoła Katolickiego „Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (KKK 1131).

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa.
Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorychsakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego (KKK 1210).

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” /KKK 1213/

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu chrztu:

 1. Karta meldunkowa dziecka.
 2. Świadectwo urodzenia dziecka.
 3. Świadectwo kontraktu cywilnego rodziców.
 4. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców.
 5. Metryka chrztu rodziców dziecka.
 6. Zaświadczenie z parafii chrzestnych z adnotacją o bierzmowaniu.
 7. Udział w nauce przed chrztem dla rodziców i chrzestnych .

Należy również podać:

 1. Informacje o rodzicach:
  Nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr telefonu, zawód rodziców
 2. Informacje o rodzicach chrzestnych:
  Nazwisko, imię, wyznanie, stan cywilny, rok bierzmowania, obecny zawód, adres zamieszkania

Termin chrztu ustalamy w kancelarii.

pobierz formularz PDF

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” /KKK 1324/

Przez cały rok w ramach przygotowań będziemy spotykać się razem w różnym czasie i miejscach: na katechezie w Emaus i Polskiej Szkole, a także na Roratach i Drodze Krzyżowej w naszym Polskim Kościele w Wiedniu. Jednak najważniejszymi będą spotkania z Panem Jezusem podczas niedzielnych Mszy Świętych o godz. 10.30. Mam nadzieje, że będzie to szczególny czas. Będziemy modlić się razem, śpiewać i rozmawiać w czasie kazań o tym jak być lepszy przyjacielem, a przede wszystkim uczniem Chrystusa.  

Informacje o I Komunii św. 2024
Pobierz: Formularz zgłoszeniowy
Pobierz: Plan przygotowań 

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” /KKK 1285/

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

  • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św.
  • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania
  • Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy przygotowującej się do bierzmowania.

Informacje wstępne

Pobierz formularz PDF dla kandydatów do bierzmowania

„Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” /KKK 1422/

Spowiedź św. w naszym kościele w czasie każdej Mszy św. oraz w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych w wyznaczonym czasie.

Warunki dobrej spowiedzi:

 • Rachunek sumienia – przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
 • Żal za grzechy – boleść duszy z powodu zranienia Boga – Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
 • Postanowienie poprawy – postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
 • Szczera spowiedź – wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię).
 • Zadośćuczynienie – wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu” /KKK 1499/

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:

 • jeśli jest przewlekła choroba,
 • osobom starszym wiekiem,
 • przed operacją medyczną,
 • nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.

„Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej” /KKK 1536/

W każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy do naszego kościoła na mszę św. i nabożeństwo w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.” /KKK 1601/

Dokumenty potrzebne do ślubu:

 1. Metryka chrztu z zaznaczoną datą i miejscem bierzmowania (ważna pół roku od daty wystawienia)
 2. Świadectwo urodzenia
 3. Karta meldunkowa
 4. Dowód tożsamości.
 5. Świadectwo kontraktu cywilnego
 6. Świadectwo kursu przedmałżeńskiego

Dodatkowo dla osób, które miały jeden lub więcej kontraktów cywilnych:

 1. Świadectwo kontraktu cywilnego.
 2. Dekret rozwodowy kontraktu cywilnego lub świadectwo zgonu współmałżonka.

Dane świadków ślubu:
Nazwisko i imię, wykonywany zawód, adres zamieszkania.

Pobierz formularz PDF

Dokumenty należy złożyć co najmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.