Gaudete – Chór Polonii Wiedeńskiej – działający od 1981 r. przy kościele p.w. Podwyższenia Krzyża św. znany jest przede wszystkim z wykonań muzyki sakralnej. Na bogaty repertuar zespołu składają się także kolędy i pastoralki oraz pieśni świeckie: patriotyczno-narodowe, folklorystyczne, okolicznościowe.

Klasyka chórowa – to obok dzieł kompozytorów polskich: W. z Szamotul, M. Gomolki, F. Chopina, St. Moniuszki, J. Paderewskiego, J. świdra, W. Lachmana i A. Cwojdzińskiego – kompozycje najznamienitszych twórców europejskich takich jak: G.L. da Palestrina, C. Monteverdi, G. Croce, L. Perosi, G.F. Haendel, J.S. Bach, W.A. Mozart, L. van Beethoven, F. Schubert. Rożnorodność repertuaru obrazuje możliwości interpretacyjne zespołu.

Już na początku swojego istnienia, bo w 1983 r. – chór miał zaszczyt i przyjemność powitać w Wiedniu Ojca św. – śpiewając Mu przed kościołem św. Karola sześciogłosowy utwór G. L. da Palestriny „Tu es Petrus”. W roku 1994 nastąpiło ponowne spotkanie z Janem Pawłem II, tym razem w Rzymie, w bazylice św. Piotra. Wydarzenie to było punktem kulminacyjnym tournee po Włoszech – z koncertami w Asyżu, Sienie, Rzymie, Monte Cassino i Padwie. Wykonywana była m.in. msza x. E. Gruberskiego „Na Zmartwychwstanie Pańskie”. Kiedy papież ponownie odwiedził Wiedeń w r. 1998 – Chór Gaudete jeszcze raz dla Niego koncertował.

Zespół udziela się w wielu skupiskach nie tylko polonijnych. Zapraszany jest do muzykowania w parafiach i ośrodkach austriackich. W ostatnich latach daje koncerty w Instytucie Polskim, ambasadzie RP i w siedzibie Banku Austria – współpracując także z Towarzystwem Chopinowskim.

W 1996 r. chór prezentował kolędy i pastorałki w Gyor i Budapeszcie.

W 1997 r. dla uczczenia stulecia Duszpasterstwa Księży Zmartwychwstańców w Austrii zespoł wykonał rzadko śpiewany utwór „Powrót taty” A. Mickiewicza, z muzyką x. E. Kleina.

Jesienią 1998 r. w wiedeńskim kościele św. Ruprechta chór wziął udział w spektaklu „Godzinki” wg. R.M. Rilke z muzyką P. Kubowicza – w wykonaniu artystów „Piwnicy pod Baranami” (wersja oryginalna i tłumaczona). Polskiego przekładu dokonał M.J. Kawałko. Wiosną roku następnego koncert został powtórzony w Warszawie, w kościele ewangelicko-augsburgskim.

Rok 1999 przyniósł także tournee po Polsce i występy w Krakowie, Częstochowie, Niepokalanowie i znowu w Warszawie, gdzie chór śpiewał w kościele św. Krzyża podczas mszy transmitowanej przez Polskie Radio.

Ambicją zespołu jest nie tylko pielęgnowanie i podtrzymywanie polskiej tradycji, polskiej kultury muzycznej na obczyźnie, ale również ich popularyzacja. Co roku chór reprezentuje polonię austriacką podczas „Niedzieli Obcokrajowca” w wiedeńskiej katedrze św. Szczepana na wspólnej mszy gromadzącej różne narodowości. Tradycyjnie też zespół bierze udział w obchodach „Dni Polskich” w Wiedniu, kiedy to artyści polonijni i ci z ojczyzny pokazują to, co najlepsze w naszej twórczości.

W uznaniu osiągnięć dla krzewienia kultury polskiej chór, jako zespół został wyróżniony przez senat RP, a dyrygent mgr M. Synowiec – odznaczony przez prezydenta L. Wałęsę krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.

W latach 1997-2004 dzieło założyciela chóru mgr Mateusza Synowca kontynuował jego syn Daniel. Pod jego już batutą zespół dokonał nagrań na płytę i kasetę w wiedeńskim kościele św. Łukasza – najbardziej znanych i lubianych kolęd i pastorałek.

Obecnym dyrygenten chóru jest pan Michał Kucharko.

Próby odbywają się we wtorki i czwartki. Chętnych zapraszamy.

www.domowykosciol.at

Ruch Domowy Kościół gromadzi rodziny, które pragną by ich dom stawał się „małym Kościołem”. Przy Polskim kościele w Wiedniu, już od dwudziestu lat rodziny, których pragnieniem jest bycie bliżej Boga i ludzi we wspólnocie kościelnej, spotykają się raz w miesiącu w grupach po cztery do sześciu małżeństw. Obecnie istnieje pięć takich grup – kręgów. W spotkaniu kręgu uczestniczy także kapłan-opiekun tzw. doradca duchowy.
Dla lepszego wzrostu duchowego i miłości małżeńskiej, a także pogłębiania więzi braterskiej miedzy małżeństwami, organizowane są dwa razy w roku weekendowe rekolekcje, które najczęściej prowadzi kapłan i para małżeńska przybyli z Polski.
Dwa dni wspólnego przebywania ze sobą, wspólnych modlitw i rozmów dają szansę wielu małżeństwom zastanowienia się nad własnymi problemami i umiejętnym rozwiązywaniem ich przy Bożej pomocy płynącej z Łask Sakramentu Małżeństwa.
Rodziny Ruchu „Domowy Kościół” spotykają się również ze sobą towarzysko, organizowane sa wspólne pickniki, grilowania, a w okresie karnawału czas, rodzinnego śpiewania kolęd, oraz czas wspólnej, bezalkoholowej zabawy tanecznej.

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten nieporządek wynikający z grzechu wypaczył wzajemną komunię mężczyzny i kobiety, jaka była od początku darem Stwórcy. „W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych.”.
Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.
Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).
Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wspólnoty, w której świadomość, że wszyscy jej członkowie są dziećmi Jedynego Boga i stąd posiadają swą niepowtarzalność oraz godność, bez względu na wiek i stopień rozwoju. Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej postawy służby na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków, a także przyjmowania daru służby od innych. Wtedy wspólnota rodzinna staje się wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka – jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym, uczenia się miłości.
Wymienione wcześniej elementy formacyjne – zobowiązania uczą małżonków spełniania w swojej rodzinie funkcji kapłańskiej, nauczycielskiej i królewskiej, o których mówią dokumenty Kościoła . Należy tutaj zaznaczyć, że im wcześniej (chodzi o staż małżeński i wiek dzieci) małżonkowie wejdą na drogę formacji Domowego Kościoła, tym łatwiej im spełniać posługę na rzecz swojej rodziny. Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają we wierze, ucząc się Boga przez wspólną modlitwę rodzinną, potem lekturę Słowa Bożego, swoiste kręgi biblijne w rodzinie, modlitwę Liturgią Godzin. Możliwość zadawania pytań związanych z wiarą, na równi z pytaniami z innych dziedzin życia, poczucie akceptacji i miłości, świadomość miłości Pana Boga – są ogromnym zapleczem siły i równowagi dla dziecka, gdy zaczyna wchodzić w czas dorastania i odkrywania własnej drogi życia. Małżonkowie zaś mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. Będą „odwoływali się do mocy sakramentu, która pozwala każdemu z nich wejść w trudności spowodowane bliskością drugiego.”

galilea

„GALILEA” jest wspólnotą nowej ewangelizacji wyrosłą z charyzmatu Zgromadzenia Zmartwychwstańców. Cechą charakterystyczną wspólnoty są cotygodniowe spotkania w tzw. Domach Zmartwychwstania, które działają w wielu miastach w Polsce, a także w Austrii, Anglii, Holandii, Czechach,  Norwegii oraz na Ukrainie. Wspólnota narodziła się w 1992 r. w Stryszawie (ok. 60 km od Krakowa). Jej założycielem i pasterzem jest o. Krzysztof Czerwionka CR.

Tworzymy Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Marka, która prowadzi kursy ewangelizacyjne i rekolekcje.

www.galilea.pl

SPOTKANIA 1x w tygodniu – Zapraszamy na te spotkania każdego, kto pragnie przybliżać się do Boga.

 1. Elżbieta
  1030 Wien
  poniedziałek godz. 19:00
  tel. +43 664 393 24 04
 2. Janina
  1060 Wien
  poniedziałek godz. 19:00
  tel. +43 660 988 64 10
 3. Staszek
  1070 Wien
  wtorek godz. 19:00
  tel. +43 699 115 40 099
 4. Natalia
  1100 Wien
  DZ dla młodych
  czwartek godz. 19:30
  tel. +43 660 198 87 97 lub +48 691 18 92 15
 5. Grażynka i Janek
  1100 Wien
  wtorek godz. 19:00
  tel. +43 699 171 73 467 lub +43 660 768 48 86
 6. Jurek
  1100 Wien
  DZ dla mężczyzn
  pierwsze poniedziałki miesiąca godz. 19:00
  tel. +43 699 18 18 40 50
 7. Jurek
  1100 Wien
  wtorek godz. 19:00
  tel. +43 699 18 18 40 50
 8. Ania
  1110 Wien
  wtorek godz. 19:00
  tel. +43 660 212 16 90
 9. Agata i Marek
  1120 Wien
  poniedziałek godz. 19:00
  tel. +43 660 170 31 99 lub +43 660 682 18 22
 10. Ola
  Internetowy DZ
  wtorek godz. 19:00
  tel. +43 650 557 01 59

Osoba odpowiedzialna za „Winnicę Wiedeń” – kontakt:
Koordynator wspólnoty: Paweł Kędzior
tel. +43 699 19083989

Centrum GALILEA – Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego: Centrum Ewangelizacji i Modlitwy „Wzgórze Miłosierdzia”

34-205 Stryszawa 589
woj. małopolskie
www.galilea.pl 
Telefon: +48 0 33 874 70 23
E-mail: Biuro: galilea@galilea.pl
o. Krzysztof Czerwionka CR: o.krzysztof@galilea.pl

Ministranci kojarzeni są zwykle z młodymi chłopcami, krzątającymi się wokół ołtarza w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów. Jednak obok tych najmłodszych są także i starsi młodzieńcy oraz panowie. Pełnią oni rozmaite posługi w czasie liturgii: są ministrantami, lektorami, kantorami.

Powołanie ministranckie jest specyficznym powołaniem do służby przy ołtarzu Chrystusa. Nie każdy jest do tej służby wezwany i nie każdy to wezwanie przyjmuje. Jest przecież wielu rówieśników, którzy nie są ministrantami.

Przeżywając liturgie sakramentalną, ministrant uczy się przeżywać całe swoje życie jako uwielbienie Boga i uświęcenie siebie jako chrześcijanina. Zawsze, niezależnie od miejsca i środowiska w którym się znajduje jest nie przestaje być ministrantem – człowiekiem bliższym Panu Bogu. W codzienności ministrant stara się postępować według reguł, które nazywamy „Zasadami Ministranta”

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swym charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Ministranckie pozdrowienie Króluj nam Chryste, wyraża to, że stara się on, by Chrystus królował w jego sercu i w sercach innych ludzi – Zawsze i wszędzie.

Duszpasterstwo „PRZYSTAŃ” to wspólnota dla studentów, absolwentów, ale także młodzieży pracującej. Spotykają się tutaj osoby chcące nawiązać głębsze relacje z Bogiem i drugim człowiekiem. Zapraszamy Cię na wspólną modlitwę, spotkania tematyczne, dyskusyjny klub filmowy, adorację, wyjścia i spotkania integracyjne.

Każdy cykl obejmuje: spotkanie z gościem, projekcje filmu, a po nim dyskusje, spotkanie biblijne, adoracja połączona z agapą.

Plan spotkań w tygodniu:

– w piątek o godz. 19.00 wspólna Eucharystia, a po Mszy spotkanie w Emaus* (wg. planu),
– w niedzielę o godz. 19.00 – młodzieżowa Msza św., a po niej spotkanie/wyjście integracyjne.

W czasie liturgii niedzielnej gra zespół, do którego zapraszamy muzyków i osoby śpiewające – próby o 16:45 w niedzielę.

Tych którzy doceniają piękno liturgii zapraszamy do jej budowy – po prostu przyjdź do zakrystii przed Mszą św. – 18:45.

Niezależnie czy mieszkasz w Wiedniu czy też jesteś tutaj na parę miesięcy – „Przystań” to miejsce dla Ciebie.

— Aktualne informacje — 

  

W razie jakichkolwiek pytań można kontaktować się z ks. Tomaszem tomaxcr1@gmail.com

Spotkania odbywają się w sali parafialnej „Emaus” przy Strohgasse 24a.

Wspólnota Modlitewna Św. Jana Pawła II powstała w 2010 roku. Po rozwiązaniu w roku 2012 została reaktywowana w marcu 2018 roku przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu. Inicjatorem powstania wspólnoty był ks. Rektor Zygmunt Waz CR, który od początku jej działalności objął funkcję kierownika duchowego grupy.

Jednym z głównym celów grupy jest przypominanie oraz pogłębianie nauki papieża, jej przesłania. Chcemy odkrywać jej głębię i wspólnie wzrastać w wierze. Pragniemy przenieść te wartości do naszych rodzin, stać się świadkami tej nauki w naszym otoczeniu, docierać z nimi do innych środowisk.

Wspólnota jest grupą modlitewną. Spotykamy się regularnie w każdy drugi czwartek miesiąca na adoracji Najświętszego Sakramentu, mszy świętej oraz spotkaniu przy „Naszym Oknie Papieskim w Emaus”.

Zachęcamy wszystkich do modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Ufamy i wierzymy głęboko w skuteczność Jego wstawiennictwa.

Intencje wstawiennicze oraz podziękowania można przekazywać nam bezpośrednio przed mszą Wspólnoty w każdy drugi czwartek miesiąca, pozostawić w kościele w kąciku papieskim, lub przesłać poprzez naszą stronę internetową, korzystając z zakładki Intencje: https://jp2.at/wspolnota/#intencje

Wspólnota jest grupą otwartą, zapraszamy wszystkich chętnych, prosimy o kontakt.

Kliknij i zobacz: oficjalna strona Wspólnoty Św. Jana Pawła II

Adres mailowy: wspolnota@jp2.at

Czesław Ogrodnik, Bolesława Suszka, Katarzyna Kainacher, Bogdan Zieliński

Jesteśmy zespołem ludzi różnych stanow i zawodów (lekarz, położna, nauczyciele, pielęgniarki, studenci) pragnących dzielić się posiadaną wiedzą i doświadczeniem z zakresu naturalnych metod planowania rodziny. Wszyscy posługujacy w Poradni ukończyli Studium Teologii Rodziny oraz Kurs Instruktorów Naturalnego Planowania Rodziny (NPR) czyli posiadamy Certyfikat INER (Institut für Natürliche Empfängnisregelung).

Jedną z metod rozpoznawania płodności jest metoda objawowo-termiczna według Prof. Rötzera, której uczymy w Poradni. Jest to nie tylko metoda ale także, a może przede wszystkim, styl życia, w którym respektuje się cykliczny rytm płodności i niepłodności pary małżenskiej. Jest to droga współodpowiedzialności!
Metoda Prof.Rötzera polega na obserwowaniu, zapisywaniu i respektowaniu zmian zachodzących w organiźmie kobiety podczas cyklu. „…obserwacja przebiegu cyklu szybko staje sie dla kobiety i jej męża wspólnym, interesującym przeżyciem. Dosyć często się zdarza, że cykle dotąd nieregularne niespodziewanie stają się regularniejsze. Świadome przeżywanie okresu płodności w cyklu, tak istotne w przypadku planowania poczęcia dziecka, umożliwia zbieranie dodatkowych doświadczeń… Dobrze jest, jeśli zapiski prowadzi mąż. Dzięki temu ma aktualne informacje i wie, w którym dniu cyklu znajduje sie jego żona (co lepiej pozwoli mu znaleźć związek ze zmianami jej nastroju…) We wspólnej rozmowie małżonkowie nabierają większej swobody w mówieniu o sprawach intymnych…” – z książki J.Rötzera

Na pewno nauczenie się zasad naturalnego planowania rodziny i ciągłe dalsze kształcenia się w tej dziedzinie można porównać do uzyskania prawa jazdy i dalszej praktyki prowadzenia pojazdu. Ile czasu i pieniędzy poświęcaja ci wszyscy, którzy chcą mieć prawo jazdy! Aby móc opanować wszelkie prawidła NPR, nie potrzeba tylu godzin nauki. Każdy posiadacz prawa jazdy wie, że musi opanować jeszcze praktyczną umiejętność prowadzenia pojazdu. Podobnie obserwacje własnego cyklu stają się z czasem przyzwyczajeniem, które nie wymaga dalszego wysiłku – podobnie jak prowadzenie pojazdu po zdobyciu wprawy. Czyż nie mamy wtedy satysfakcji?
Poznanie fizjologii kobiecego organizmu budzi podziw dla precyzji i celowosci natury oraz sklania do współżycia małżeńskiego z uwzględnieniem jej mądrych praw. Okresy płodności i niepłodności są naprawdę łatwe do ustalenia. Trzeba tylko nauczyć się prostego sposobu obserwacji, który szybko staje sie nawykiem. Obserwacje te pozwalają kobiecie nie tylko zrozumieć własny organizm, ale zwiekszają też jej poczucie wartości. Współodczuwanie męża wywołuje w żonie uczucie wdzięczności i uznania dla niego. Prowadzi to do głębszego porozumienia zarówno w dziedzinie seksualnej, jak i emocjonalnej ,a tym samym wzmacnia więź małżeńską.
Statystyki dowodzą, że wśród małżeństw stusujących naturalną metodę planowania rodziny rozpada się zaledwie od dwóch do pięciu procent par, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej i USA ilość rozwodów sięga obecnie pięćdziesieciu procent. Trwała i zgodna rodzina ma ogromne znaczenie nie tylko dla małżonkow, ale także dla szczęścia ich dzieci i dla całego społeczeństwa. NIE STRAĆMY WIĘC TEJ WIELKIEJ SZANSY!

Zapraszamy do Emaus w środy od 20.00-21.00, po uprzednim ustaleniu terminu: tel. 06601302793 00 lub e-mail: poradnia.npr@gmail.com

Dla tych, którzy pragną dobrze przygotować się do zalożenia rodziny.
Dla tych, którzy nie mogą doczekać się dziecka.
Dla tych, którzy chcą na nie jeszcze poczekać.

Zespół Poradni:

AGNIESZKA I ADAM STERNA
MAŁGORZATA MICHALSKA
ANNA MIKSIC
ANNA SOBALA
MONIKA BONIECKA
ELŻBIETA KIEŁBASA
JOANNA CEBULA

logocenter

x

Ruch Światło-Życie, inaczej zwany Oazą

Kościół Katolicki po Soborze Watykańskim II wezwał wiernych świeckich do szerszego apostolstwa w świecie: głoszenia Ewangelii w środowisku, w którym żyje i rozwija się człowiek wierzący. Na to wezwanie odpowiedział w Polsce ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). Rozpoczął on działalność apostolską wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Działalność jego przypadła na czas panowania komunizmu w Polsce. Praca z młodzieżą miała na celu ubogacenie życia duchowego, które miało dokonać się przez głębsze uczestnictwo w liturgii, życie żywą wiarą każdego dnia. Owocem tego działania było powołanie do istnienia Ruchu Światło-Życie, który znany jest też z potocznej nazwy jako „Oaza”.

Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (nazywanej także Oazą Rodzin).
Znakiem Ruchu Światło – Życie jest starochrześcijański symbol, składający się z greckich słów światło-życie. Splecione literą omega tworzą krzyż. (czyt. pionowo: FOS, poziomo: ZOE)

Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie.

Osoby chcące dołączyć do wspólnoty proszone są o kontakt z ks. Tomaszem tomaxcr1@gmail.com

— Aktualne informacje — 

  

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież od lat 9 na spotkania formacyjne w salkach „Emaus” przy „kościele polskim”.

Oaza Dzieci Bożych I,II, III 9-12 lat

Oaza Nowej Drogi I, II, III 13-15 lat

Oaza Nowego Życia I, II, III 16lat i więcej

Letnie rekolekcje oazowe w Mszanie Górnej:

-czyli dopelnienie formacji rocznej

Wakacyjne rekolekcje oazowe mają zupełnie inny charakter od wczasów, obozów czy kolonii. Pomagają umocnić swoją relację z Bogiem i doświadczyć wspólnoty z drugim człowiekiem w duchu miłości i przyjaźni dzieci Bożych. Uczestnicy mogą przeżyć, doświadczyć treści ewangelicznych i uczyć się wprowadzić je w życie. O przykazaniach miłości nie tylko mówi się, ale praktykuje przez wzajemną pomoc, podział odpowiedzialności, angażowanie w dyżury (poczynając od posług liturgicznych, jak służba przy ołtarzu, śpiew, poprzez pomoc w kuchni, nakrywanie stołów, zmywanie naczyń, kończąc na utrzymaniu porządku w całym domu).

Zobacz film z wyjazd oazy, ministrantów i rycerzy Niepokalanej na Węgry – 18-21 V 2013 r.:

http://www.youtube.com/watch?v=CA7iY8a_fug

Rycerstwo Niepokalanej – Militia Immaculata

Kilkanaścioro dziewczynek, w wieku od 8 do 14 lat, połączonych jednym – całkowitym oddaniem się Matce Bożej i gotowość, by dla Niej zrobić wszystko. O kim mowa? To młode Rycerki Niepokalanej.

Rycerstwo Niepokalanej (MI) zapuściło swoje korzenie na austriackiej ziemi 21 lat temu i od tej pory ruch istnieje i rozwija się przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu. Od kilku lat jest to grupa składająca się z dziewczynek, ale zapraszamy również chętnych chłopców.

Rycerki spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o 15:45 na przygotowaniu do Mszy św. o 16:30, po której jednoczą się na modlitwie różańcowej. Następnie mają spotkanie formacyjne, podczas którego lepiej poznają Pana Boga i Matkę Bożą oraz budują wspólnotę. Grono Rycerek Niepokalanej powiększa się z roku na rok uroczystym pasowaniem nowej kandydatki na Rycerkę Maryi w święto Niepokalanego Poczęcia MB, 8. grudnia.

Poza tym rycerki poznają ciekawe miejsca w ojczyźnie, w Austrii i innych krajach podczas wspólnych wycieczek.

Zapraszamy chętnych po pierwszej Komunii Świętej w każdą pierwszą sobotę miesiąca do sali parafialnej Emaus o godz. 15:45 przy Polskim Kościele na Rennwegu!

Pielgrzymowanie do Maria Gugging

Pierwsza piesza pielgrzymka wyruszyła jesienią 1982 roku z inicjatywy „świeżo pasowanych” Rycerzy Niepokalanej. Została zatwierdzona i pobłogosławiona przez ówczesnego ks. Rektora Jerzego Walkusza. Wzięły w niej udział 23 osoby, a trasa jej wiodła drogą publiczną Klosterneuburg – Kierling – Gugging. Grożące niebezpieczeństwo zmusiło organizatorów do szukania nowej bezpiecznej drogi. Szlak pielgrzymkowy, którym podążamy po dzień dzisiejszy prowadzi pięknym Laskiem Wiedeńskim.
Początkowo pielgrzymki odbywały się tylko w miesiącach letnich. O dziesięciu lat pielgrzymujemy prawie co miesiąc. W porównaniu do pierwszych pielgrzymek wzrosła również wielokrotnie liczba uczestników. Średnio co miesiąc pielgrzymuje około 100 osób, w miesiącach letnich liczba pątników sięga nawet do 150.
Każda pielgrzymka ofiarowana jest w innej intencji. Modlimy się w szczególny sposób za Ojca św., biskupów, kapłanów, Kościół św., za naszą Ojczyznę i za Austrię. Nie zapominamy o chorych, cierpiących, samotnych, dzieciach i młodzieży, oraz naszych rodzinach.
W czasie każdej pielgrzymki odmawiamy wszystkie cztery części różańca, koronkę do Miłosierdzia Bożego i Drogę Krzyżową. Jest też czas na śpiew, rozmowy, dzielenie się różnymi przeżyciami oraz na prezentację dobrej książki oraz czasopisma katolicko – patriotycznego. Punkt kulminacyjny każdej pielgrzymki to Msza św. u stóp Matki Bożej sprawowana w tej samej intencji co pielgrzymka.
Nadzieją na kontynuowanie w przyszłości podjętej przed dwudziestu laty inicjatywy napawa liczny udział młodzieży i dzieci, chętnie uczestniczących w tej formie życia duchowego, pobożności chrystologicznej i maryjnej oraz odnajdywania miejsca i roli ludzi świeckich w Kościele.
Niech słowa wyryte na naszym krzyżu pielgrzymkowym „Przez Maryję do Jezusa” będą myślą przewodnią całego naszego ziemskiego pielgrzymowania, a Matka Boża będzie naszym przewodnikiem zwłaszcza w obecnych czasach niepokoju i zamętu, gdy tak bardzo zagrożone jest życie człowieka.

Stanisław Salamon

Nabożeństwa Różancowe w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 16.30

Spotkanie po nabożeństwie.

Żywy Różaniec – co to takiego?
„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę.
Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Spotkania anonimowych alkoholików: w każdą niedzielę o godz. 19:30 w „Emaus”.

Czy cierpisz z powodu picia bliskiej Ci osoby? Al-Anon jest wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia.

Zapraszamy w każdy wtorek o godz. 19.00 (spotkania otwarte dla wszystkich)

Adres:
PFARRSAAL
RAUCHFANGKEHRERGASSE 12,
1150 WIEN

Telefon grupy:
0043 6776238900